Catalonië Glasverpakkingen BV

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Catalonië Glas Verpakkingen B.V., verder ook te noemen ‘Catalonië’, verstrekt respectievelijk aangaat; afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Onder wederpartij of afnemer wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan de partij aan wie Catalonië een offerte heeft verstrekt of met wie Catalonië een overeenkomst aangaat.

2. Offertes

Al onze offertes, prijslijsten en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Catalonië een opdracht schriftelijk met een orderbevestiging aan de wederpartij heeft bevestigd of daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.

3. Toleranties

Opdrachten worden door ons uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd met inachtneming van genormaliseerde toleranties voor wat betreft afmeting en inhoud. Indien op enigerlei wijze maten, gewichten, aantallen, volumes, technische specificaties e.d. zijn aangegeven, kunnen deze slechts benaderend worden beschouwd.

4. Bestelde hoeveelheden

De toelaatbaarheid van afwijkingen van de bestelde hoeveelheid bedraagt 10%, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De afnemer is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen.

5. Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat wij gerechtigd zijn alle na datum van de orderbevestiging ontstane stijgingen van prijzen van onze leveranciers, alsmede van de tarieven van invoerrechten en/of andere fiscale rechten, vrachten, overige kosten en wijzigingen van de voor buitenland- se valuta door de Nederlandsche Bank vastgestelde koersen, welke met de levering verband houden, aan afnemer in rekening te brengen.

Indien na datum van de orderbevestiging prijzen worden gewijzigd, zullen de orders overeenkomstig deze wijziging worden uitgevoerd, tenzij geplaatste en door ons bevestigde orders binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van de prijswijziging voor aflevering verzendklaar staan. Indien afnemer een reeds geplaatste order niet tegen de nieuwe prijzen wenst te handhaven, heeft hij het recht deze binnen 8 dagen na onze schriftelijke mede- deling van deze wijziging, te annuleren. Door ons ter uitvoering van de order reeds gemaakte kosten zullen alsdan aan afnemer in rekening worden gebracht.

Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Catalonië tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de prijsopgave automatisch voor eventuele nabestellingen.

6. Overmacht

Indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht redelijkerwijs niet of niet tijdig van ons verlangd kan worden, hebben wij het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving, hetzij de nakoming voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst op enig tijdstip gedurende de overmachtsituaties, voor zover nog niet uitgevoerd of voor zover de goederen nog niet verzendklaar gereed staan, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht zal in ieder geval gelden: oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogs- omstandigheden, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, storingen in de openbare voorzieningen, storingen van welke aard ook in ons bedrijf of dat van de afnemer of dat van onze leverancier, staking van de aanvoer en/of levering van de benodigde of bestelde producten, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen en machines en alle andere omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig kan worden verlangd, zonder dat wij de invloed van een en ander op ons bedrijf hebben aan te tonen.

7. Levering/verzending

De levering geschiedt op de wijze als door Catalonië aangegeven. Te allen tijde kan aan afnemer een bijdrage in de behandelingskosten worden gevraagd, terwijl extra kosten voor rembours- of express-, of postpakketzendingen steeds in rekening worden gebracht. Vanaf het moment van levering zijn de geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij. Onder moment van levering wordt verstaan het moment dat de zaken op het door de wederpartij opgegeven leveringsadres worden bezorgd.

Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leverings- termijn, mits binnen redelijke grenzen, zal voor afnemer geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders, partiële ontbinding of tot vergoeding van door de overschrijding ontstane kosten of schade. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Catalonië schriftelijk in gebreke te stellen en Catalonië een redelijke termijn te stellen om alsnog te leveren. Wij zijn niet tot levering verplicht als een afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet of niet tijdig nakomt of dit te vrezen valt, in welk geval wij vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor de betaling kunnen verlangen. Wij kunnen de levering evenzeer opschorten, indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit eerder gesloten overeenkomsten en/of leveranties, tot alle vervallen factuurbedragen met inbegrip van rente vergoeding wegens te late betaling, vereffend zijn.

8. Gereedstaande goederen/annulering

Indien levering op afroep is overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om, na gereedkoming van de productie, alsnog aan afnemer een uiterlijke termijn voor afname te stellen. Indien afname niet binnen de overeengekomen of de uiterlijke termijn geschiedt, zijn wij gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum te verlangen, onverminderd ons recht afname te vorderen. Niet of niet-tijdig afgenomen gereedstaande goederen zullen wij voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

Indien de afnemer de door ons schriftelijk aangenomen opdracht zonder onze toestemming annuleert, zijn wij ontslagen van de verplichting goederen te leveren, doch is de afnemer door het enkele feit der annulering gehouden tot vergoeding van al onze schade en winstderving.

9. Reclames en aansprakelijkheid

De wederpartij verbindt zich ertoe de geleverde zaken binnen 7 dagen na het moment van leveren grondig te inspecteren op eventuele gebreken. Reclames over onjuiste uitvoering van de opdracht moeten binnen veertien dagen na het moment van leveren schriftelijk in ons bezit zijn, bij gebreke waarvan wij ons het recht voorbehouden deze zonder meer af te wijzen. De goederen waarop de reclame betrekking heeft moeten te onzer beschikking worden gehouden.

Indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten of voor onze rekening komende beschadigingen mochten vertonen, zullen wij voor vervanging ervan of, indien vervanging niet op redelijke termijn mogelijk mocht zijn, voor de vergoeding van de factuurwaarde zorgdragen.

Afnemer vrijwaart ons voor alle aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van door ons aan afnemer geleverd verpakkingsglas of andere verpakkingsmaterialen. Voor onderdelen of bij artikelen, die wij van derden betrekken, verlenen wij niet méér garantie, dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.

Catalonië is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Wij zijn in geval van directe schade in geen enkel opzicht gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding dan in dit artikel genoemd, waarbij de aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, resp. tot het bedrag waarvoor onze toeleverancier aansprakelijkheid heeft beperkt. Aansprakelijkheid die niet gedekt is door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde zaken. Catalonië aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe schade dan ook, anders dan eerder in dit artikel genoemd, die de afnemer door welke oorzaak ook mocht lijden op grond van enig, door ons erkend of niet erkend, gebrek in leverantie. Indien wij te dezer zake door derden mochten worden aangesproken zal de afnemer ons volledig vrijwaren en ons datgene voldoen wat wij aan derden zouden moeten voldoen.

Wij zijn bovendien van elke aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren, indien de afnemer niet op stipte wijze zijn betalings- en/of andere verplichtingen is nagekomen.

10. Vormen

Aan afnemers in rekening gebrachte vormkosten zijn slechts bijdragen in de kosten voor de vervaardiging van vormen en gereedschappen: deze vormen blijven te allen tijde ons eigendom. Bij regelmatige afname worden de vormen, waarvoor aan afnemers kosten in rekening zijn gebracht, voor hen gedurende twee jaren gereserveerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de eventuele rechten op door ons ontworpen modellen en tekeningen aan ons respectievelijk onze fabriek toe.

11. Verpakking

Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede kisten en pallets worden in rekening gebracht. Alleen kisten, kratten en pallets die binnen 30 dagen na factuurdatum in goede staat, zulks te onzer beoordeling, franco worden teruggezonden, worden vergoed. Schade of verlies van door afnemer aan ons ter beschikking gestelde emballage, veroorzaakt door ons, of personeel of enige derden en van welke aard dan ook, is voor rekening en risico van de afnemer.

12. Betaling

Betaling dient te geschieden op een door ons aan te wijzen rekening zonder aftrek van korting of beroep op compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum of, indien een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, op het overeengekomen tijdstip. Indien afnemer nalaat op het moment van opeisbaarheid van de vordering deze te voldoen, is hij terstond zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De afnemer wordt over het verschuldigde bedrag vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. Indien de afnemer handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is de wettelijke handelsrente van toepassing.

In geval van wanbetaling zijn wij gerechtigd zonder enige rechterlijke tussen- komst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de verkochte goederen wederom tot ons te nemen, onverminderd onze rechten de nakoming van de overeenkomst te vorderen, in beide gevallen met vergoeding van eventuele door ons geleden schade.

Indien de afnemer in verzuim is met zijn betaling, is de afnemer gehouden om buiten de koopsom en de rente daarvoor te voldoen alle kosten, met inbegrip van incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke het gevolg zijn der niet-betaling. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Uit het enkele feit dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van een derde blijkt de gehoudenheid tot deze betaling van buitengerechtelijke incassokosten.

13. Wanprestatie en eigendomsvoorbehoud

Het door Catalonië in het kader van de overeenkomst verkochte en geleverde blijft eigendom van Catalonië totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Catalonië gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, eventuele vorderingen ter zake rente en (Incasso)kosten daaronder begrepen. Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, hebben wij het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Indien hetzelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer betaalde en onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde factuur.

14. Emballage, monsters etc. van afnemer

Breuk, diefstal, verlies of andere schade aan emballage, monsters en/of andere door afnemer tijdelijk aan ons ter beschikking gestelde voorwerpen, zijn voor risico van de afnemer.

15. Toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.

16. Bevoegde rechter

In geval van gerezen verschillen ter zake van of voortvloeiende uit door ons gesloten overeenkomsten verklaren partijen bij uitsluiting bevoegd de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij wij er de voorkeur aan geven ons aan het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.